Love Home - Reference

Vážení zákazníci, dodavatelé, obchodní partneři,

I přes veškerou snahu dojít s některými spolupracujícími společnostmi smírného řešení vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek se nám ne vždy daří dosáhnout domluvy. Proto přistupujeme k tomuto kroku, tedy zřízení seznamu dlužníků, kde budeme uveřejňovat a popisovat případy spolupráce, která skončila neuhrazeným závazkem vůči naší společnosti INTERIÉRY-CEFI s.r.o. Cílem tohoto seznamu není poškozování jména našich zákazníků, ale slouží jednat jako nátlak na naše věřitele k jednání o vyrovnání a zároveň má tento seznam za cíl varovat případné další kooperanty níže jmenovaných, aby se nedostali do podobné situace jako naše společnost.

Reference na společnost Love-Home s.r.o.

jednatel: Kateřina Indrúchová; zmocněný jednající jménem společnosti: Petr Janů

Naše společnost započala spolupráci s Love-Home s.r.o. poté, co se jmenovaným ukončila spolupráci renomovaná společnost INDECO CZ Na základě referencí byly důvody ukončení spolupráce ze strany INDECO CZ velmi obdobné, jako v našem případě. Naše spolupráce spočívala v tom, že prostřednictvím designéra Love Home bylo dodáno zadání na výrobu nejčastěji vestavných skříni, podle kterého byla zakázka vyrobena a předána montážní skupině Love Home (externí montážníci). Ze strany Love-Home (dříve vystupující pod obchodní značkou Woodface s.r.o.) však opakovaně docházelo k nepřesnostem v zadání způsobeným realizací zakázky prostřednictvím příliš mnoha zúčastněných subjektů: designér – vizualizace, ocenění zakázky zákazníkovi; zaměřovač – zaměření na základě vizualizace; INTERIÉRY-CEFI s.r.o. – výroba na základě podkladů od zaměřovače a designéra; montážní skupina – instalace. Z výše popsaného je patrné, že existuje mnoho „úzkých míst“ při předávání informací mezi jednotlivými účastníky realizace, a tedy pravděpodobnost, že finální podoba výrobku se bude výrazně lišit od představ zákazníka je velká. V důsledku nespokojenosti zákazníků docházelo již během spolupráce s INDECO CZ k ponižování doplácených částí zakázek, tedy příjmy Love-Home nedosahovaly předpokládaných částek. V okamžiku, kdy došlo k omezení výroby zakázek z naší strany, začal teprve p. Petr Janů situaci řešit a to tím způsobem, že se pokusil přenést odpovědnost za zpoždění a poskytnuté slevy z prodlení, vícepráce na opravách i opakovanou výrobu nesprávně zadaných kusů nábytku na naši společnost. V tu chvíli jsme spolupráci ukončili úplně s tím, že aktuálně dosahuje výše potvrzených závazků bezmála jeden milion korun. Znovu opakujeme, že výše popsaný případ a reference nemá za cíl poškodit jméno společnosti Love-Home s.r.o., ale slouží jako nástroj k obnovení jednání o úhradě potvrzených závazků.

©2015-18 INTERIÉRY-CEFI s.r.o.

Love Home s.r.o. reference